UTFÖRT

KLOTTER – ÅTGÄRDER OCH PREVENTION

De senaste åren har skadegörelse såsom klotter ökat kraftig i hela kommunen. Bro har varit i fokus för denna negativa utveckling. När Bro Utveckling påbörjat sin verksamhet hösten 2019 fanns det stora mängder klotter i Bro området. Mycket av detta kunde åtgärdas de första månaderna tack vare gott samarbete med Tekniska nämnden och Upplands-Brohus som tog snabba initiativ till sanering men även kommunens “Fältgrupp” som rapporterade in allt klotter de såg.

Allvaret i situationen blev mer tydligt när vi i Bro Utveckling vandrat i utemiljön flera gånger i veckan och uppmärksammade klotter på samma plats som sanering utförts bara timmar tidigare. Vi insåg att dessa konstanta och tidskrävande åtgärder skulle bli en omfattande kostnad om trenden fick fortsätta ohindrat. Vi valde därför att se om vi kunde göra något för att påverka och i bästa fall kanske förebygga problemet.

En anställd på Tekniska nämnden hade redan börjat kartlägga klottret över tid i kommunen. Vi valde att fokusera på Bro och tillsammans började vi göra regelbundna “klottervandringar” för att lokalisera de värst drabbade platserna och direkt beställa åtgärd. Efter en tid började vi få en ganska bra känsla av hur många gärningspersoner det förmodligen rörde sig om samt var, hur och när skadegörelsen ägde rum. Baserat på detta kunde vi mobilisera de boende kring flera av dessa platser. Vi bad dem hålla extra koll vissa tider. Planera rastning av hunden eller andra promenader kring de punkter som varit mest utsatta. Flera gånger var vi även själva på plats innan färgen hunnit torka. Under våren såg vi en markant minskning av klotter i Bro och under sommaren som brukar vara den mest aktiva klotterperioden har vi nästan inte haft en enda anmälan. I Kungsängen däremot har man haft stora problem med klotter under exakt samma period! Vi har fortfarande hög beredskap och inväntar med spänning hur denna trend utvecklas framöver. I den bästa av världar hoppas vi få kontakt med de som är intresserade av “grafitti” för att föra en dialog gällande hur vi kan hjälpa dem som vill att utöva sin konstform på ett sätt som inte är kriminellt.

Läs mer

GRÖNA MÖTESPLATSER OCH PERMAKULTUR I RÅBY

Efter vår stora slyröjning (Julröjningen) i december 2019 påbörjades en dialog kring vad man ska göra med den något bortglömda parken som ligger söder om förskolan i Råby. Det finns i dagsläget en utmärkt aktivitetspark för unga och flera lekparker för barn i området. Vad som däremot saknas är naturliga mötesplatser för vuxna. Att få ut fler vuxna på våra offentliga platser är en viktig trygghetsskapande åtgärd. Om det bara är de yngre som är ute kan det ibland bli stökigt och “kännas” otryggare för de boende.

Samtidigt strävar kommunen efter att öka den biologiska mångfalden lokalt. Vi insåg att dessa behov kunde gå hand i hand. Tillsammans med kommunekologen och Tekniska nämnden började ett projekt utformas under våren 2020 för att definiera och utveckla denna plats på både kort och lång sikt. Kommunekologen gjorde även en bidragsansökan som beviljades. Nu, hösten 2020 är projektet i startgroparna och ett samarbete har redan inletts med Råby förskola för att komma igång. 

Nedan kan ni läsa en kortfattad projektbeskrivning: 

“Bro är idag en tätort med socioekonomiska skillnader mellan invånare och behöver gå från att vara en delad till en sammanhållen tätort. Projektet syftar till att skapa en yta för gemensamhetsodling i Bro tätort. Genom att starta odlingar på en idag ”bortglömd” plats vill vi skapa en ny mötesplats samtidigt som det kommer att gynna den biologiska mångfalden.

Tanken är att odlingens fokus ska vara på matproduktion, men även på blommande växter under hela säsongen för att gynna de pollinerande insekterna i området. Vi vill hitta engagerade personer som vill vara med och starta upp en förening för att driva en permakulturodling. Projektet kommer att drivas i samarbete mellan Upplands-Bro kommun och den lokala BID:en. (Bro utveckling) BID betyder Business Improvement District och är en samarbetsprincip mellan lokala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommun, näringsliv och föreningar med syfte att få till stadsdelsbaserat utvecklingssamarbete. Projektets långsiktiga effekter är att skapa en mötesplats kring odling och biologisk mångfald. Odlingen kommer bidra till att skapa viktiga strukturer för till exempel pollinerande insekter och en variation i en annars ganska enahanda miljö som domineras av klippta gräsmarker, hus samt hårdgjorda ytor.”

Läs mer

INVENTERING AV FRITIDSUTBUDET

Gemenskap och en meningsfull fritid kan ses som viktiga förutsättningar för en sund tillvaro, oavsett ålder. Det är även ett av Bro Utvecklings fokusområden. För att utröna hur Bro Utveckling på bästa sätt kan samverka för att utveckla och gynna just fritiden för Bros invånare valde man att börja med en inventering av det nuvarande fritidsutbudet. Detta gjordes under första kvartalet 2020. 

Vi började med att samla in och analysera befintlig medlemsstatistik. Detta följdes upp med möten med Kultur- och Fritidskontoret för att få en bredare bild. Vidare utförde vi även flera kvalitativa intervjuer med flera av de lokala föreningarna. Resultatet av detta arbete presenterades för styrelsen i Bro Utveckling i mars 2020. Nedan följer några sammanfattningar av resultatet:

Bro erbjuder i dagsläget ett relativt stort utbud av fritidsaktiviteter:
För barn och unga erbjuds: Fotboll, Fotsal, Innebandy, Pingis, Gymnastik, Bamsegympa, Trampett, Parkour, Basket, Frisbeegolf, Ridning, Simning, Karate, Dansgymnastik och Luftpistolskytte. Utöver detta finns även två ungdomsgårdar och After School aktiviteter i Bro centrum. För vuxna erbjuds: Gymmix, Musikproduktion, Frisbeegolf, Boule (för pensionärer), Pingis, Ridning, Simning, Innebandy, Dansgymnastik, Boxning och Karate.

Inte oväntat så lyftes även flera utmaningar av föreningarna i våra intervjuer och möten. Utmaningar som bland annat; lokalbrist eller undermåliga lokaler, brist på ungdomar till ungdomslag (13 år och uppåt) samt en ökande frånvaro av drivande föräldrar och tränare. De två sist nämnda utmaningarna är förvisso trender man ser över hela landet. Något annat som blev tydligt under processens gång är att delar av de medlemsunderlag som kommunen samlar in från de olika föreningarna inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det händer nämligen att föreningar på olika sätt får det att se ut som de har fler aktiva medlemmar än de verkligen har. Även om majoriteten självklart är skötsamma. Detta medför dessvärre att det är svårt att få en sann bild över exakta medlemsantal, både nu och historiskt.
Bro har många goda förutsättningar för att erbjuda en meningsfull fritid till sina invånare. Det finns ett relativt stort utbud av aktiviteter och många eldsjälar som arbetar passionerat för att driva sina verksamheter. Samtidigt finner vi även utmaningar som behöver arbetas med från flera håll. Bro Utveckling ska utreda, baserat på de underlag vi samlat in hur vi med samverkan, stöd och andra satsningar kan främja den lokala fritiden maximalt.

Läs mer

LÖPANDE ÅTGÄRDER MED SAMVERKAN

Att sköta utemiljön i en kommun är ingen enkel sak. Det är ett ansvar som är svårt att helt överse i sin komplexitet. Bara i Bro arbetar många människor varje dag från morgon till kväll med målsättningen att allt ska vara snyggt och fungera. Men ibland faller saker mellan stolarna. Om ingen rapporterar att något är trasigt eller undermåligt är det svårt för de ansvariga att åtgärda problemet. Många av de som arbetar i vår kommun bor inte heller här själva och ser därför inte behoven i första hand. 

Även i de fall när man gör en felanmälan kommer den inte alltid dit den ska. Ett exempel på detta: Det har stått F.T.P. ( f**k the police) klottrat på Broskolans framsida i nästan sju år. Detta har felanmälts många gånger, men ingen åtgärd har utförts, då dessa anmälningar hamnat hos Tekniska nämnden som inte är ansvariga för lokalerna. Vi i Bro Utveckling uppmärksammade detta klotter på en av våra första vandringar och underrättade Upplands-Brohus som är ansvarig för lokalerna. Nästa dag var det åtgärdat. 

Det är inte alltid enkelt att anmäla rätt om man inte vet vem som är ansvarig för varje plats. Denna gränsdragning är sällan heller helt logisk. Vi behöver arbeta på att göra det enklare att felanmäla och se till att informationen kommer rätt oavsett vem som ansvarar för åtgärden. Då vi i Bro Utveckling har en god dialog med många boende i Bro och själva rör oss i utemiljön vid olika tider på dygnet får vi ofta se och höra saker som behöver åtgärdas. Det kan vara ett fallfärdig träd, ett krossat fönster, en trasig lampa, klotter eller ett vildvuxet buskage. Alla dessa element bidrar till otryggheten om de inte åtgärdas.

Ibland kan åtgärden ta betydligt längre tid än den borde. Främst i fallen då felanmälan hamnar i limbo mellan två olika aktörer. Vilket inte är ovanligt. Som ett exempel; många gatlyktor har en aktör som ansvarar för armaturen (själva stolpen och lampan) och en annan aktör som ansvarar för kabeln, alltså elen. För att byta lampan måste först strömmen slås av, men det måste då den andra aktören göra. Det krävs därför ett samarbete mellan två eller ibland flera aktörer för att utföra dessa åtgärder. Just denna typ av samarbeten mellan aktörer har inte fungerat felfritt historiskt, vilket har varit en anledning till att vissa felanmälningar tagit onödigt lång tid att åtgärda.

Under det gångna verksamhetsåret (2020) har stora framsteg gjorts just gällande denna typ av samverkan mellan aktörerna. Bro Utveckling har arbetat med att föra samman de som arbetar med driftfrågor och utemiljö i de olika områdena. Detta har gjort att vi numera har en betydligt effektivare åtgärdshantering i Bro som helhet.

Läs mer

JULRÖJNINGEN

I december 2019 utfördes en omfattande röjning av sly, buskage och låga grenar runt om i Bro på initiativ av Bro Utveckling. Bakgrunden till detta var att Bro Utveckling under hösten identifierat sju otrygga platser kring centrala Bro där den fria sikten var dålig och belysning saknades och där det enligt de boende inte kändes tryggt att röra sig. 

Det visade sig dessvärre att budget saknades för att innan 2019 utföra denna stora insats. Vi tog därför direktkontakt med de olika enheter på kommunen som ansvarar för utemiljön i Bro. Efter att vi beskriv problematiken och vad vi hoppades att uppnå var samtliga enheter öppna för att göra en gemensam insats innan Jul för att se hur långt det räckte. 

Den 19:e december innan solen gått upp började röjningen. Nästan 30 personer deltog från Upplands-Brohus, Tekniska, service gruppen på AME, Kultur- och Fritidskontoret och självklart Bro Utveckling själva. ICA sponsrade med fika och stämningen var fantastisk. Den dagen avverkades många av de värsta bestånden, men flera enheter valde att även gå steget längre och lägga ytterligare tid de kommande dagarna för att denna röjning skulle få maximal effekt. Eloge ska Upplands-Brohus och Tekniska ha för detta! Det vildvuxna skogspartiet mellan Norrgrindens BRF och Enköpingsvägen valde Tekniska att röja med en extern aktör då de skramlade fram sparad budget för en sådan insats. Detta gjordes dock samtidigt som resten av insatserna och medförde att ännu en otrygg plats kunde strykas.

Resultatet av denna insats blev att inte mindre än sex av de sju otrygga platser som identifierats kunde strykas från vår lista. Belysningen på platserna var tillräcklig men höga buskar och låga grenar hade gjort att den bara lyste med sin frånvaro tidigare.

Detta var första gången som alla Bros aktörer utfört en röjning samtidigt. Det har medfört att under både vår och sommar har man kommunicerat och samverkat bättre än någonsin tidigare med skötsel av utemiljön. Vi har en lång väg kvar att vandra på den här fronten, men det är tydligt att dialog och “operativ” samverkan är något som både sparar pengar, skapar trygghet och bygger viktiga relationer.

Läs mer
Scroll to Top